Zobraziť kategórie

Zásady spracovania osobných údajov pre zasielanie obchodných ponúk

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť HECHT SK, spol. s r.o. so sídlom Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza, IČO: 35874422, DIČ: 2021776526, IČ DPH: SK2021776526, vydáva za účelom informovania svojich zákazníkov, priaznivcov a priateľov (ďalej len „členovia“) o spracovaní nimi poskytnutých osobných údajov na základe súhlasu tieto zásady spracovania osobných údajov pri obnovení súhlasu (ďalej len „zásady“).

Spoločnosť HECHT SK, spol. s r.o. má v rámci spracovania osobných údajov postavenie správcu osobných údajov (ďalej len „správca“).

V týchto zásadách sú každému členovi poskytované všetky potrebné informácie o spracovaní osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Aby mohli členovia čerpať výhody, služby a akcie ponúkané správcom, musí dochádzať ku spracovaniu osobných údajov. Správca týmto vyhlasuje, že spracovanie osobných údajov členov prebieha v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s európskymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 1. Právny dôvod spracovania osobných údajov

Právnym dôvodom spracovania osobných údajov je súhlas člena so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (viď. čl. 6 týchto zásad).

 1. Rozsah a spôsob spracovania osobných údajov

O každom členovi sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré správcovi člen pre marketingové účely (viď. čl. 6 týchto zásad) poskytol alebo v budúcnosti poskytne. Plný rozsah spracovaných osobných údajov získa člen dotazom učineným podľa čl. 9 týchto zásad.

Osobné údaje sú vo väčšine prípadov spracovávané automatizovane v elektronickej podobe. Ďalej môžu byť osobné údaje spracovávané v písomnej podobe.

Správca spracováva osobné údaje v najmenšom možnom rozsahu tak, aby bol naplnený účel súhlasu so spracovaním osobných údajov.

O členoch sú pre marketingové účely spracovávané tieto osobné údaje:

 • e-mailová adresa klienta

Tieto osobné údaje nebudú pri spracovaní predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

 

 1. Vyhlásenie o bezpečnosti

Správca vyhlasuje, že so všetkými osobnými údajmi, ktoré od členov získa, nakladá ako s prísne dôvernými v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Správca prijal všetky nevyhnutné bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby osobné údaje členov chránil pred ich zneužitím, stratou či zničením.

 

 1. Zoznam spracovateľov osobných údajov

Na spracovaní osobných údajov sa vedľa správcu podieľajú za účelom údržby a správy našich systémov, alebo poskytovania dojednaných služieb tretích strán títo spracovatelia:

 

 • CCV, s.r.o.
 • eRPe sevrvis, s.r.o.
 • ADRIANO SK, s.r.o.
 • Simplia s.r.o.
 • Geis SK s.r.o.
 • 123Kurier, s. r. o.
 • STORMWARE s.r.o.
 • BHIT CZ s.r.o.
 • HECHT MOTORS s.r.o.
 • Home Credit Slovakia, a.s.
  Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, budú poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176, e-mail: posta@homecredit.sk, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.
 • Consumer Finance Holding, a.s.
 • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

 

Správca zodpovedá za bezpečné spracovanie osobných údajov vykonávané spracovateľmi.

Správca nevylučuje, že v budúcnosti budú niektoré osobné údaje členov odovzdávané ďalším sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam spracovateľov člen získa postupom podľa čl. 9 týchto zásad.

 

 1. Účel spracovania osobných údajov

Na základe súhlasu člena so zasielaním obchodných oznámení súvisiacich s tovarom a službami ponúkanými spoločnosťou HECHT SK, spol. s r.o. a so zasielaním newsletterov týkajúcich sa tej istej spoločnosti, súhlasí člen so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania newsletterov a obchodných ponúk spojených so spoločnosťou HECHT SK, spol. s r.o., resp. s jej, poprípade ňou ponúkaných produktov, výrobkov a služieb (ďalej spoločne len „marketingové účely“). V rámci spracovania osobných údajov pre marketingové účely dochádza k priamemu kontaktovaniu členov.

Člen poskytuje správcovi osobné údaje na spracovanie celkom dobrovoľne. Pokiaľ avšak člen neposkytne správcovi osobné údaje, nemôže mu správca zasielať napr. akciové ponuky produktov a služieb.

 

 1. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje členov sú spracovávané po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, pred odvolaním súhlasu dochádza k zastaveniu alebo prerušeniu spracovania osobných údajov v najvyššom možnom rozsahu, akonáhle člen uplatní niektoré zo svojich práv uvedených v čl. 9 týchto zásad, pokiaľ bude mať toto uplatnenie za následok obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie spracovania osobných údajov.

Akonáhle dôjde ku skutočnosti, ktorá bude mať za následok obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie spracovania osobných údajov, bude správca spracovávať osobné údaje člena len v nevyhnutnom rozsahu, po nevyhnutne dlhú dobu a len za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov správcu. Akonáhle pominie aj tento účel spracovania osobných údajov, vykoná správca ich likvidáciu.

 

 1. Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas udelený pre marketingové účely môže člen jednoducho odvolať postupom uvedeným v e-maile obsahujúcom žiadosť o obnovenie súhlasu.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

 1. Práva členov

Právo na prístup. Člen má právo získať od správcu potvrdenie, či dochádza ku spracovaniu jeho osobných údajov, a pokiaľ áno, má právo na prístup k týmto informáciám a v súvislosti s tým taktiež požadovať najmä oznámenie príjemcov, ktorým tieto osobné údaje boli alebo budú sprístupnené.

Právo na kópiu. V prípade, že dôjde k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, má člen právo požadovať po správcovi kópiu spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Právo na opravu a doplnenie. Člen má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to na základe vlastného oznámenia alebo iného hodnoverného zistenia správcu. Člen má vedľa práva na opravu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, takisto právo na ich doplnenie, pokiaľ sú už poskytované a spracovávané osobné údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, keď už správca spracovávané osobné údaje týkajúce sa člena pre hore uvedené účely nepotrebuje a nie je žiadny ďalší oprávnený dôvod pre ich spracovanie správcom, tieto osobné údaje sú spracovávané protiprávne, bol súhlas s ich spracovaním odvolaný, alebo po vznesenej námietke nie sú dôvody pre ich ďalšie spracovanie, má člen právo po správcovi požadovať, aby takéto osobné údaje boli vymazané, resp. dostatočne zabezpečené pred ich spracovaním, poprípade zneprístupnené. Správca má právo túto požiadavku odmietnuť, ak trvá stále dôvod pre ich spracovanie. Výmaz nebude vykonaný, pokiaľ osobné údaje týkajúce sa člena musia byť zo strany správcu spracovávané za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby nárokov, či plnenia právnej povinnosti správcu.

Právo na obmedzené spracovanie. V prípade, že by sa člen dozvedel, že jeho osobné údaje spracované správcom sú nepresné, poprípade ich spracovanie protiprávne, či nepotrebné, poprípade ak bola podaná námietka, môže člen do doby, než dôjde k riadne odôvodnenému postupu správcu, alebo rozhodnutiu o námietke, požadovať, aby správca v uvedenom rozsahu obmedzil spracovanie týchto osobných údajov, avšak len v najmenšom prístupnom rozsahu.

Právo na prenositeľnosť. Člen má právo získať osobné údaje , ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto informácie inému správcovi. Rovnako tak má člen právo, aby správca odovzdal tieto osobné údaje priamo druhému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné.

Právo podať námietku. Správca týmto člena výslovne poučuje o možnosti podať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, námietku, avšak len v prípade, že sa jedná o také spracovanie osobných údajov prebiehajúce z titulu oprávneného záujmu správcu alebo vo verejnom záujme. Ďalej má člen právo podať námietku, pokiaľ sú jeho osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu, a to pre tento marketing. Táto námietka sa podáva priamo ku správcovi. V námietke musí člen opísať, aký negatívny dopad na neho dané spracovanie osobných údajov má.

Právo podať sťažnosť. Člen má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že došlo pri spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, k porušeniu právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

 1. Uplatňovanie práv

Všetky práva člena uvedené v týchto podmienkach a ďalej vyplývajúce zo spracovania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, môže člen uplatňovať prostredníctvom e-mailu na adresu: ochranaou@hecht.sk

 

 

HECHT SK, spol. s r.o.