Zobraziť kategórie

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, IČO:35874422, DIČ: SK2021776526, zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 16609/R (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadna obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom  e-shopu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

II. Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.

6. Potvrdením elektronickej objednávky systémom dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.

7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

8. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

III. Ceny tovaru

1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

IV. Spôsob platby

1. Platby za tovar sa uskutočňujú v hotovosti, resp. dobierkou kuriérovi pri doručení tovaru alebo online kartou alebo prevodom cez platobnú bránu PayU.

2. Tovar možno prostredníctvom spoločnosti Homecredit nakúpiť aj na splátky.

3. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

V. Dodávka tovaru

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza , IČO: 35874422, DIČ: SK2021776526, zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 16609/R. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 - 5 pracovných dní. V prípade zvolenia odberného miesta dodanie do 5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.

3. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok vo výške 2,99 € s DPH pri objednávkach v hodnote od 0 do 49,99 € a 4,99 € s DPH pri objednávkach od 50€ do 124,99 € za dopravu a v prípade dobierky 1,20 € s DPH za výber dobierky kuriérom. Pri objednávke od 125 € je doprava zadarmo, platí sa výber dobierky v hodnote 1,20 € s DPH.

4. Pri vybraných produktoch, ktoré kvôli svojim rozmerom, hmotnosti alebo iným vlastnostiam neumožňujú prepravu bežnou špedičnou firmou môže byť účtovaná individuálna cena dopravy. Platí pre vybraný záhradný nábytok, záhradné domčeky a krmivo značky Prominent. Objednávka krmiva Prominent ovplyvní cenu dopravy aj v prípade, že je objednané spoločne s ďalším tovarom, pri ktorom je v iných prípadoch doprava zadarmo. Informácia o cene a možnostiach dopravy je uvedená pri vybranom produkte, prípadne v súčte objednávky v košíku.

5. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné a dobierečné neplatí.

6. Kuriérska spol. ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spol. zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

VI. Rezervácia tovaru

1. V prípade potreby rady ohľadne výberu či prehliadnutia, predvedenia alebo vyskúšania konkrétneho tovaru možno namiesto uzavretia kúpnej zmluvy využiť služby rezervácie tovaru vo vybranej predajni.

2. Služba je poskytovaná zadarmo.

3. Tovar možno rezervovať pridaním do košíka a výberom varianty „Rezervovať tovar v predajni“ a po výbere konkrétnej predajne následným odoslaním požiadavky. Rezervácia je nezáväzná.

4. Akonáhle je tovar dostupný na vybranej predajni, je odoslaná informatívna SMS, e-mail alebo je zákazník kontaktovaný telefonicky s tým, že tovar je vo vybranej predajni k dispozícii po dobu 5 kalendárnych dní.

5. Odoslanie požiadavky na rezerváciu tovaru nie je objednávkou v zmysle týchto obchodných podmienok a využitím služby rezervácie tak nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a na rezerváciu sa tak nevzťahujú ani ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúcich sa uzatvorenia kúpnej zmluvy dištančným spôsobom. V prípade, že dôjde po predvedení tovaru k rozhodnutiu uzatvoriť kúpnu zmluvu, bude táto uzatváraná priamo v predajni odovzdaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

VII. Vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese reklamacie@hecht.sk . Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. V takomto prípade zašle kupujúci tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu sídla: HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza.

Prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

2. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!

3. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

VIII. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

2. Kupujúci reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza.

3. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok. 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 4. Kupujúci súhlasí s poskytovaním osobných údajov spoločnosti HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii kupujúceho na internetovej stránke www.hecht.sk v objednávke, ako aj so spracúvaním ním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s týmito VOP, ako aj na účely ponúkania služieb a produktov predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií o činnosti predávajúceho, o usporadúvaných akciách predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu do odvolania tohto súhlasu kupujúci. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: hecht@hecht.sk  alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu sídla predávajúceho.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň výslovne súhlasí s tým, aby predávajúci, resp. jeho pracovníci získavali jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním jeho úradných dokladov na nosič informácií a aby k získaným osobným údajom priradzovali jeho iné osobné údaje, ktoré im poskytol.
 3. Kupujúci udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich odsekov dobrovoľne. Kupujúci ďalej prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené pri registrácii na internetovej stránke www.hecht.sk a v objednávke tovaru, sú pravdivé a úplné.
 4. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ust. §28 a súvisiacich ustanovení zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by predávajúci spracúval osobné údaje v rozpore s platným a účinným zákonom alebo ak by mal kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia príslušného zákona v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, je kupujúci oprávnený požiadať predávajúceho o vysvetlenie a požiadať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak predávajúci tejto žiadosti nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
 5. Zmluva je uložená u predajcu a je kupujúcemu dostupná na vyžiadanie.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)
4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)
5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. (§ 619 OZ)
2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol :
· poškodený prepravou spotrebiteľa,
· mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
· zašpinený a neodborne vyčistený,
· poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,
· znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa,
· poškodený od domácich zvierat a pod...

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať v sídle predávajúceho HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza (reklamačné miesto) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru . ( §18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej len „ ZOS“)
2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods. 4 ZOS cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).
4. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenia obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane v predajni.
5. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.
6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

V. Ukončenie reklamačného konania a vyzdvihnutia reklamovanej veci

1. Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie niektorým z nasledovných spôsobov: 

 • odovzdaním opraveného výrobku,
 • výmenou výrobku,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
 • odôvodnené zamietnutie reklamácie.

V zmysle ustanovenia  § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať si od predávajúceho reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie, je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu v rámci tridsaťdňovej hmotnoprávnej lehoty písomnú výzvu na prevzatie reklamovanej veci (spolu s písomným dokladom o spôsobe vybavenia reklamácie) s lehotou na prevzatie nie kratšej ako 30 dní, pričom jej preukázaným zaslaním kupujúcemu sa reklamačné konanie považuje za legitímne ukončené.

Výzva na prevzatie reklamovaného výrobku musí obsahovať údaj o tom, či reklamácia bola uznaná alebo nie, ako aj to, čo má spotrebiteľ - kupujúci prevziať. Ak reklamácia bola uznaná, tak ide o výzvu na prevzatie – v závislosti od určenia spôsobu vybavenia reklamácie – opraveného výrobku, nového výrobku, kúpnej ceny alebo zľavy z kúpnej ceny. Ak reklamácia uznaná nebola, tak výzva musí obsahovať informáciu o tom, že spotrebiteľ - kupujúci si má prevziať tovar odovzdaný na reklamáciu spolu s odôvodnením, z akého dôvodu reklamácia nebola uznaná (zamietnutá).

V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamovaný tovar resp. plnenie ani v lehote 30-tich dní odo dňa ukončenia reklamačného konania, zašle mu predávajúci druhú písomnú výzvu na prevzatie reklamovaného tovaru resp. plnenia vo forme doporučenej zásielky s doručenkou a určí sa mu na to ďalšia dodatočná lehota 30 dní. V prípade, že si kupujúci  reklamovaný tovar resp. plnenie  neprevezme od predávajúceho ani počas tejto ďalšej dodatočne stanovenej lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti ako nedoručená), predávajúci je oprávnený s nevyzdvihnutým tovarom nakladať podľa vlastnej úvahy (vrátane jeho ekologického zničenia) bez nároku kupujúceho na akúkoľvek náhradu.

VI. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

VII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim HECHT SK, spol. s r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza, IČO: 35874422 je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927, www.soi.sk alebo iný príslušný subjekt zapísaný v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti.

Kupujúci môže využiť pre mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je prístupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

HECHT SK, spol. s r.o.