Zobraziť kategórie

Reklamácie

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom uvedeným nižšie. Upozorňujeme, že na darčeky, ktoré sú poskytované k zakúpenému tovaru nie je možné uplatniť žiadne práva spotrebiteľa.

Vážení zákazníci,

pre urýchlenie a zjednodušenie vybavenia Vašej reklamácie vyplňte prosím reklamačný list, ktorý nájdete tu

Reklamácie - príjem oprav:

Jozef Gajdoš
046/542 03 20 linka 4
reklamacie@hecht.sk


HECHT SK, spol. s r.o.

Letisková 20,
971 01 Prievidza

Zobraziť na mape

 

Reklamácie spol. LIDL

Vladimír Fatura
046/512 02 37
reklamacie.lidl@hecht.sk

Len v externom pracovisku:
HECHT SK, spol. s r.o.

Necpalská cesta 34B,
971 01 Prievidza
Zobraziť na mape

Reklamácie - elektromobilita, miešačky 

Vladimír Madaj
046/512 02 60
servis2@hecht.sk


Len v externom pracovisku:
HECHT SK, spol. s r.o.

Necpalská cesta 34B,
971 01 Prievidza
Zobraziť na mape

 

 • Zoznam opravovaných strojov

   
  Accu motorky

  • HECHT 55128
  • Aprilia Dorsoduro 900
  • BMW S1000RR
  • HECHT 54500
  • HECHT 54501
  • HECHT 54502
  • HECHT 59100
  • BMWR1200RTPOLICE

  Accu buggy

  • HECHT 54812
  • HECHT 54899

  Accu štvorkolky

  • HECHT 54803
  • HECHT 54800
  • HECHT 54801
  • HECHT 56801
  • HECHT 56800
  • HECHT 51060
  • HECHT 56150
  • HECHT 56155
  • HECHT 59399

  Accu autíčka

  • HECHT 51117
  • HECHT 51119
  • HECHT 56185
  • HECHT 56187
  • Fiat 500
  • BMW X6
  • Mercedes Benz SLS-AMG
  • Mercedes Benz GL63
  • HECHT 51818
  • JEEP Wrangler Rubicon
  • HECHT 58888
  • HECHT 59118
  • Ford Ranger Raptor
  • Ford Ranger
  • Mercedes Benz XMX606
  • HECHT 55999
  • Ford Ranger Monster Truck
  • HECHT 51818
  • HECHT 52108

  Accu traktory

  • HECHT 50925

  Šliapadlá

  • ABARTH
  • Mercedes Benz Pedal Go Kart
  • HECHT 59788
  • HECHT 59789

  E-skútre

  • HECHT Grace
  • HECHT Equis
  • HECHT Citis
  • HECHT Citis Max
  • HECHT Cocis Zero
  • HECHT Cocis
  • HECHT Wise
  • HECHT Terris
  • HECHT Betis
  • HECHT Cocis Max

  Miešačky

  • HECHT 2117
  • HECHT 2141
  • HECHT 2185
  • HECHT 2221
 

 

Ako postupovať v jednotlivých prípadoch reklamácie?

 • Doručený tovar je poškodený

  Kupujúci je povinný doručenú zásielku pri prevzatí prekontrolovať. V prípade, že tovar doručený kuriérom javí na obale známky poškodenia, nepreberajte ho! Skutočnosť poškodenia sa potom uvedie v prepravnom liste, ktorý dostanete od vodiča. V prípade zistenia poškodenia samotného tovaru vo vnútri balenia, teda bez známok poškodenia samotného balíka po prevzatí, je nutné kontaktovať prepravcu a našu spoločnosť.

 • Bol doručený iný tovar/niektoré časti chýbajú

  Ak sa stane, že niektoré časti doručeného tovaru budú chýbať, alebo ak Vám bude doručený iný tovar, než bolo objednané, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie. Tam Vám individuálne poradia, ako vo Vašom prípade postupovať.

 • Kontrola tovaru pri osobnom odbere

  Pri osobnom odbere je kupujúci, rovnako ako pri prevzatí zásielky od kuriéra, povinný tovar prekontrolovať a prípadné zjavné vady reklamovať ihneď na mieste, či tovar nepreberať. Zjavné vady tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebudú predávajúcim uznané.

 • Chyba vzniknutá pri používaní výrobku (v záručnej lehote)

  V prípade, že sa na zakúpenom tovare objaví v rámci správneho zaobchádzania reklamovateľná chyba, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu pomocou oznámenia spoločnosti písomne na adresu spoločnosti, emailom na reklamacie@hecht.sk, či osobne v servise, kam sa dostaví spolu s tovarom, ktorý chce reklamovať.

  Čo v oznámení nesmie chýbať:
  1. Meno kupujúceho
  2. Adresa kupujúceho
  3. Kontaktné telefónne číslo
  4. E-mail (ak je k dispozícii)
  5. Číslo objednávky
  6. Číslo daňového dokladu
  7. Podrobný popis chyby a toho, ako vznikla

  Ak budete tovar reklamovať osobne priamo v srevise, môžete reklamačný formulár vyplniť až na mieste. Mapa servisov je dostupná na tejto adrese. Na uplatnenie reklamácie musí byť kupujúci schopný predložiť daňový doklad - faktúru, alebo iným hodnoverným spôsobom doložiť dátum a miesto zakúpenia tovaru

  V prípade odoslania oznámenia Vás v čo nakratšom čase po jeho obdržaní kontaktuje naše reklamačné oddelenie a informuje Vás o ďalšom postupe (najmä o tom, či je nutné tovar zaslať na autorizovaný servis).

  Ak bude potrebné tovar zaslať na servisné stredisko, pričom tovar nemôžete na toto stredisko dopraviť osobne, zabaľte prosím tovar do originálneho obalu, prípadne iného obalu, ktorý zodpovedá nárokom prepravy. Ak bude výrobok nedostatočne zabalený, existuje riziko poškodenia počas prepravy a následná reklamácia by tak nemusela byť uznaná! Tovar zaslaný do servisného strediska musí byť v úplnom stave vrátane manuálu, káblov a ostatného príslušenstva. S tovarom odporúčame zaslať vyplnený reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU.

  Vaša reklamácia bude potom vybavená v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní ododňa uplatnenia reklamácie.

 • Neopraviteľná závada

  Ak je vada na tovare vyhodnotená servisom ako neopraviteľná, potom si môžete vybrať medzi vrátením peňazí, či výmenou za nový kus.

 


 

Reklamačný poriadok
 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)
4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)
5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. (§ 619 OZ)
2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol :
· poškodený prepravou spotrebiteľa,
· mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
· zašpinený a neodborne vyčistený,
· poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,
· znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa,
· poškodený od domácich zvierat a pod...

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať v sídle predávajúceho HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza (reklamačné miesto) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru . ( §18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej len „ ZOS“)
2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods. 4 ZOS cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).
4. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenia obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane v predajni.
5. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.
6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

VI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim HECHT SK, spol. s r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza, IČO: 35874422 je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927, www.soi.sk alebo iný príslušný subjekt zapísaný v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti.

Kupujúci môže využiť pre mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je prístupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

HECHT SK, spol. s r.o.