Zobraziť kategórie

Zásady ochrany oznamovateľov (whistleblowing) v HECHT SK spol. s r.o.

Cieľom týchto zásad je informovať o vnútornom oznamovacom systéme spoločnosti HECHT SK, spol. s r.o., IČO: 35874422, so sídlom Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza (ďalej len „spoločnosť“).

V týchto zásadách zoznamuje spoločnosť so spôsobmi, akými možno podať oznámenie o porušení alebo o podozrení na porušenie, ktoré sa týka spoločnosti alebo jej činnosti, podľa zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zapracováva Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie, v platnom znení.

Prostredníctvom týchto zásad spoločnosť ďalej predstavuje osobu, ktorú určila na prijímanie a vybavovanie oznámení a plnenie ďalších povinností podľa zákona o ochrane oznamovateľov (tzv. príslušná osoba).

Oznamovatelia

 1.  Oznamovateľom môžu byť okrem zamestnancov spoločnosti aj ďalšie fyzické osoby, ktoré v spoločnosti vykonávali alebo vykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť alebo boli v súvislosti s výkonom práce alebo inej obdobnej činnosti v kontakte so spoločnosťou, a ktorým v tejto súvislosti postavenie oznamovateľa priznáva zákon o ochrane zamestnávateľov. Medzi týchto ďalších oznamovateľov teda patrí najmä:
  - zamestnanci agentúry práce,
  - uchádzači o zamestnanie v spoločnosti,
  - osoby vykonávajúce v spoločnosti odbornú prax alebo stáž,
  - osoby, ktoré vykonávali pre spoločnosť činnosť na základe zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie dodávok, služieb, stavebných prác alebo iného obdobného plnenia.

 2. Spoločnosť neprijíma anonymné oznámenie.

 3. Oznamovateľom sa zaručuje zachovanie dôvernosti ohľadom ich totožnosti. Informácie o totožnosti oznamovateľa je možné poskytnúť len s ich písomným súhlasom, s výnimkou zákonom stanovených výnimiek (napr. dožiadanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní).

 4. Spoločnosť dbá, aby oznamovatelia neboli vystavení akémukoľvek odvetnému opatreniu v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov.

 5. Tá istá ochrana proti odvetným opatreniam ako oznamovateľom patrí aj ďalším osobám, ktoré nie sú v danom prípade oznamovateľom, ale sú vo vzťahu k oznamovateľovi v určitom postavení, na základe ktorého im tá istá ochrana prislúcha podľa ustanovení zákona o ochrane oznamovateľov.

 

Príslušná osoba

 1. Príslušná osoba je osobou, ktorú spoločnosť určila na riešenie oznámenia.

  Príslušná osoba/y:
  Ing. Miroslava Greschnerová
  Juraj Bundzel

  Telefón, e-mailová adresa a poštová adresa: pozri nižšie oznamovacie kanály

 2. Príslušná osoba prijíma a posudzuje dôvodnosť oznámenia podaného prostredníctvom vnútorného oznamovacieho systému spoločnosti a navrhuje spoločnosti opatrenia na nápravu alebo predchádzanie protiprávnemu stavu v nadväznosti na podané oznámenie s výnimkou prípadu, keď by týmto postupom mohlo dôjsť k prezradeniu totožnosti oznamovateľa. Príslušná osoba tiež informuje oznamovateľa o prijatí oznámenia, o jeho dôvodnosti a prijatých opatreniach.

 3. Príslušná osoba postupuje pri výkone svojej činnosti nestranne, chráni osobné údaje oznamovateľa, zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone svojej činnosti príslušnej osoby, a nikto okrem príslušnej osoby nemá k oznámeniam prístup.

 

Spôsoby podania oznámenia (oznamovacie kanály)

Písomne

 • elektronicky e-mailom na oznamovatel@hecht.sk
 • listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza a na obálku oznamovateľ musí uviesť „Iba k rukám príslušnej osoby“

Ústne

na telefónnom čísle 046/512 02 29 alebo 046/512 02 22

Osobne

 • najneskôr do 14 dní po dohovore s príslušnou osobou na vyššie uvedených kontaktoch

 

Externý oznamovací kanál – Úrad na ochranu oznamovateľov

Oznamovateľ má právo podľa svojej voľby urobiť oznámenie prostredníctvom externého oznamovacieho systému, ktorý zriaďuje a prevádzkuje Úrad na ochranu oznamovateľov. Viac podrobností o ochrane oznamovateľov a možnosti podať oznámenie prostredníctvom externého oznamovacieho systému nájdete tiež na: https://www.oznamovatelia.sk/

 

Obsah oznámení

 1. Oznámenie musí obsahovať údaje o mene, priezvisku a dátume narodenia oznamovateľa alebo iné údaje, z ktorých je možné vyvodiť totožnosť oznamovateľa. Oznamovateľ tiež oznámi alebo odovzdá príslušnej osobe kontaktnú adresu, ktorá slúži najmä na to, aby ho príslušná osoba mohla písomne upovedomiť o prijatom oznámení, o dôvodnosti oznámenia, o prijatých opatreniach.

 2. Pokiaľ oznamovateľ neoznámi kontaktné údaje, aby ho príslušná osoba mohla písomne upovedomiť o prijatí oznámenia, jeho dôvodnosti a prijatých opatreniach, má sa za to, že oznamovateľ si neželá byť upovedomený.
 3. V oznámení treba uviesť skutočnosti, ktoré znamenajú alebo môžu znamenať porušenie v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov. Úspešnosť vybavenia oznámenia môže byť ovplyvnená množstvom informácií, údajov a usmernení, ktoré oznamovateľ poskytne, a možnosťami ich overiť, preto by oznamovateľ mal dbať o to, aby jeho oznámenie bolo určité a zrozumiteľné. Oznamovateľ najmä popíše, ktorej oblasti sa oznámenie týka, aký je jeho vzťah k spoločnosti, kedy a ako k jednaniu došlo alebo malo dôjsť, ako sa o ňom dozvedel, či a aké má dôkazy k oznamovaným skutočnostiam a tieto dôkazy, ak je to možné, k oznámeniu priložil, či sú mu známe dotknuté osoby alebo svedkovia atď.

Podanie a vybavenie oznámenia

 1. S podanými oznámeniami sa zoznamuje iba príslušná osoba.

 2. O prijatí oznámenia, jeho vybavení a ďalších prípadných krokoch bude oznamovateľ príslušnou osobou informovaný v zákonných lehotách. To platí s výnimkou prípadu, keď oznamovateľ výslovne požiadal príslušnú osobu, aby ho o prijatí oznámenia nevyrozumievala, alebo je zrejmé, že upovedomením o prijatí oznámenia by došlo k prezradeniu totožnosti oznamovateľa inej osobe.

 3. Ak príslušná osoba zistí pri posudzovaní dôvodnosti oznámenia, že nejde o oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov, upovedomí oznamovateľa. Podobne postupuje v prípade, keď oznámenie nie je vyhodnotené ako dôvodné.

 4. Ak je oznámenie vyhodnotené ako dôvodné, príslušná osoba informuje oznamovateľa o prijatom opatrení.

 

Upozornenie 

Ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov nepatrí osobe, ktorá urobila vedome nepravdivé oznámenie. Vedome nepravdivé oznámenie je priestupkom a môže byť sankcionované príslušným správnym orgánom.

Tieto zásady sú účinné od 1. 8. 2023.