Zobraziť kategórie

Vrátenie tovaru do 14 dní

Vážení zákazníci,

na tejto stránke sa Vám pokúsime podrobnejšie vysvetliť možnosti vrátenia tovaru v zákonnej 14 dňovej lehote.

 • K čomu vlastne táto 14 dňová lehota slúži?

  Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu bolo zavedené z dôvodu nemožnosti vyskúšať a prezrieť si tovar pri nákupe pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Táto 14 dňová lehota má teda zákazníkovi poskytnúť tieto možnosti rovnako, ako by ich mohol osobne vykonať v kamennom obchode. V žiadnom prípade táto lehota nemá slúžiť na vypožičanie tovaru pre vlastné účely.

 • Za akých okolností vzniká právo na vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote od zakúpenia?

  V prípade, že k uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, teda napríklad pomocou internetového obchodu, má kupujúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zákone a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Objednávka pritom nesmie byť uzavretá na IČO.
    
  14 dňová lehota tak platí aj pri osobnom odbere s objednávkou, nie však rezerváciou, uskutočnenou cez internet

 • Kedy táto 14 dňová lehota začína a kedy končí?

  Zákonná 14 dňová lehota na vrátenie tovaru nadobúda platnosť v deň prevzatia tovaru. Pokiaľ si teda v našom obchode objednáte tovar napríklad vo štvrtok a v piatok si ho prevezmete, 14 dňová lehota nadobúda účinnosť v piatok a trvá 14 nasledujúcich kalendárnych (nie pracovných!) dní. Ak koniec tejto lehoty pripadne na sviatok alebo víkend, je ako jej posledný deň platnosti braný nasledujúci pracovný deň.

 • Do kedy je potrebné vrátiť tovar a informovať o odstúpení od kúpnej zmluvy?

  Ak sa rozhodnete využiť 14 dňovú lehotu na vrátenie tovaru,je potrebné o tejto skutočnosti písomne ​​informovať predávajúceho najneskôr posledný deň tejto lehoty - v prípade zaslania rozhodnutia poštou je nutné, aby list s rozhodnutím bol odoslaný predávajúcemu najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty pre vrátenie tovaru. Odstúpenie je tiež možné zaslať emailom a to najlepšie ako nafotenú podpísanú kópiu.

  Zakúpený tovar je po odstúpení od zmluvy nutné vrátiť čo najskôr, teda bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 • Kam tovar zaslať? Čo k nemu priložiť?

  Tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete zaslať na centrálu alebo ho osobne odovzdať priamo na predajni.

  Spolu s tovarom, ktorý ste nadobudli na základe kúpnej zmluvy je v prípade zaslania tovaru dopravcom nutné dodať písomné rozhodnutie o odstúpení od kúpnej zmluvy (na stiahnutie tu). V prípade osobného vrátenia tovaru je možné toto odstúpenie spísať na mieste. Samozrejme je tiež vhodné dodať doklad o kúpe, aby sme Vašu žiadosť mohli čo najskôr priradiť a vybaviť.
    
  Náklady na dopravu tovaru späť k predajcovi hradí bez možnosti náhrady kupujúci.

 • V akom stave musí byť vrátený tovar?

  Tovar je možné vrátiť v akomkoľvek stave, je však nutné mať na pamäti, že predajca si môže z čiastky, ktorá Vám má byť vrátená, strhnúť náklady, ktoré musel vydať na uvedenie daného tovaru späť do predaja. Preto je vhodné uviesť tovar pred vrátením do stavu čo najviac zodpovedajúceho tomu, v akom ste tovar prevzali po zakúpení.
    
  Pokiaľ by u vráteného tovaru napríklad chýbal obal, predajca má právo požadovať finančnú náhradu nákladov spojených so získaním obalu nového. Rovnako ak je tovar poškodený či nesie známky opotrebovania, má predajca právo si z čiastky, ktorá má byť vrátená, strhnúť sumu, ktorá bude zodpovedať opotrebeniu či poškodeniu daného výrobku. Suma, ktorá bude kupujúcemu vrátená za výrobok je posudzovaná vždy u každého tovaru individuálne.
   
  Tovar teda môže byť vrátený bez obalu a môže byť použitý.

  Príklad:

  Ak zákazník bude chcieť vrátiť napríklad záhradný nábytok setu 4 stoličiek a stola bez originálneho obalu, pričom pri stole bude chýbať jedna noha, má predajca právo požadovať náhradu za opravu stola a zháňanie nového obalu.

  Ak však zákazník doručí set nábytku bez viditeľného poškodenia aj s originálnym obalom,
  bude mu takmer určite vrátená plná suma, ktorú za produkt zaplatil.

 • Kedy mi budú vrátené peniaze?

  Peniaze za tovar Vám zašleme (dohodnutým spôsobom) čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ale nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne skôr ak preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho. Spotrebiteľ má tiež právo na náhradu prepravného, ​​ktoré zaplatil pri zakúpení tovaru - tu sa ale vracia suma vzhľadom k najnižšej možnej cene, za ktorú mohol byť tovar dodaný.

 • Aký tovar sa vrátiť nedá?

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


  Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

   

 • Dokumenty na stiahnutie

  Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (.pdf)