Zobraziť kategórie

Ako na podzemný zavlažovací systém svojpomocne?

Podzemné zavlažovacie systémy prinášajú celý rad výhod. Tou hlavnou je bezpochyby možnosť automaticky zalievať záhradu, aj keď práve nie ste doma. Je jedno, či ste v práci, alebo odídete na dovolenku, nemusíte žiadať ochotného suseda, či by čas od času záhradu nezalial. Podzemný zavlažovací systém nikde neprekáža, pri kosení trávy sa nemusíte báť, že ho kosačkou poškodíte, nemusíte zložito manipulovať so záhradnou hadicou, ktorá sa zachytí vždy, keď to najmenej potrebujete, navyše spravidla o čerstvo vykvitnuté kvety, ktoré poláme. Podzemný zavlažovací systém je dokonale zarovnaný s terénom, takže je prakticky neviditeľný. Systém je úplne bezhlučný, zavlažovať je možné teda aj v noci, bez toho aby rušil susedov. Dobre nastavený zavlažovací systém dokonca prinesie úsporu vody, pretože záhradu zaleje rovnomerne presne odmeraným množstvom vody.
Návrh a inštaláciu podzemného zavlažovacieho systému je lepšie zveriť odborníkom, ak sa však cez všetky riziká rozhodnete pustiť do inštalácie sami, je nutné dodržať niektoré zásady. Avšak aj pri dodržaní týchto zásad nemusí byť isté, že vami navrhnutý a inštalovaný systém bude pracovať správne. Rôzne záhrady môžu mať svoje špecifiká, ktoré nemusia byť v tomto základnom popise zohľadnené, preto majte na pamäti, že ak už sa rozhodnete pustiť do stavby na vlastnú päsť, robíte tak na vlastnú zodpovednosť a riziko, že niečo nebude fungovať, nesiete len vy sami .

 

Ako na to?

Prvým predpokladom pre vybudovanie zavlažovacieho systému je zabezpečenie dostatočného prísunu vody. Bežný zavlažovací systém potrebuje zabezpečenie minimálneho prietoku 25 - 30 l/min pri tlaku nie menšom ako 3 bar.
Pre zistenie tlaku vo vašom vodovodnom systéme je nutné použiť tlakomer umiestnený napríklad na kohútik. Ak ste pripojení k verejnému vodovodu, je nutné vziať do úvahy aj fakt, že tlak vo vodovode sa môže v priebehu dňa meniť, podľa aktuálnej spotreby obyvateľov.
Prietok vody je možné zmerať jednoducho pomocou stopiek, kedy do nádoby zachytíme z plne otvoreného kohútika na 20 sekúnd vodu. Zachytený objem vody zmeriame a vynásobíme 3x. Ak teda napríklad za 20 sekúnd zachytíme 10 litrov vody, prietok za minútu je 30 litrov.
V prípade, že váš vodovod nie je schopný toto zabezpečiť, môže byť riešením aj vybudovanie nádrže s dostatočnou kapacitou, ktorá bude slúžiť pre zásobovanie zavlažovacieho systému. Takáto nádrž môže byť v priebehu dňa postupne napúšťaná vodou zo zdroja s nedostatočným prietokom a pri zavlažovaní je predzásobená voda do systému vháňaná čerpadlom s dostatočným výkonom. Pri použití vhodných filtrov je možné do tejto nádrže zvádzať aj dažďovú vodu, alebo úžitkovú vodu z domovej čističky. Výhodou takéhoto riešenia je nielen úspora pitnej vody, ale aj fakt, že dažďová alebo odpadová voda, ktorá by bola bezúčelne odvedená do kanalizačných systémov, je využitá na zavlažovanie a voda je tak vrátená do pôdy. Nádrž musí mať samozrejme dostatočnú kapacitu, aby vystačila minimálne na jeden zavlažovací cyklus. Veľakrát býva problémom aj kolísanie tlaku v bežných domácich vodárňach, kde čerpadlo spína a vypína podľa tlaku vody v tlakovej nádrži. Ak je zavlažovací systém pripojený k takémuto zdroju, rozdiely kolísania tlaku spôsobia, že systém nemusí byť efektívny. Ak je studňa dostatočne výdatná, problém je možné riešiť samostatným čerpadlom pre zavlažovací systém. 

 

Návrh systému

Pre návrh budete potrebovať plánik pozemku vo vhodnej mierke. Ideálny je plánik v mierke 1:100, kde jeden centimeter na plániku predstavuje 1 meter v skutočnosti. Vyhneme sa tak zložitému prepočítavaniu. Rozstrekovacie trysky podľa zvoleného typu zavlažujú v kruhoch, alebo ich výrezoch, ktoré sú vymedzené udávaným uhlom. Tryska s rozstrekom 90° je teda pre použitie v rohoch, tryska s rozstrekom 180° pri hranici pozemku, tryska s rozstrekom 360° je pre otvorený priestor a podobne. Polomer rozstreku je ovplyvnený tlakom vody, u postrekovačov je udávaná tabuľka, v ktorej sú tieto hodnoty uvedené. Pri návrhu umiestnenia trysiek teda musíme vychádzať z tlaku, ktorý bude systém napájať tak, aby bola zavlažovaná celá plocha pozemku.

 

Pri jednotlivých postrekovačoch je tiež uvedené, aký majú pri konkrétnom tlaku vody prietok. Druhým krokom teda bude zabezpečiť, aby súčet prietoku všetkých trysiek neprekročil možnosti zásobenia vodou. Ak je vodovod do systému schopný dodávať maximálne 30 l/min súčet prietokov tryskami nesmie presiahnuť túto hodnotu. Do plániku si preto podľa tabuliek u trysiek zapíšte hodnoty prietokov.

Ak nie je možné napájať všetky trysky súčasne, bude potrebné vytvoriť niekoľko samostatných oddelených vetiev, ktoré sa budú automaticky spúšťať postupne tak, aby v jednej chvíli zavlažovala súčasne len toľko trysiek, koľko je možné z vodovodu naraz napájať. Súčet prietokov trysiek na jednej vetve potom nesmie prekročiť možnosti napájania systému vodou. Pokiaľ má byť systém vyvážený, je ideálne, ak bude mať každá z vetiev rovnakú spotrebu vody.

Pre menšie trávnaté plochy sú lepšie rozstrekovače - RAINJET, tam kde je väčšia plocha použijeme výsuvné turbínové rozstrekovače - RAINJET. Keď budete chcieť použiť mini-rotorové rozstrekovače - RAINJET, odporúčame pre kvalitnú zálievku prekrytie od jedného rozstrekovača k druhému. Tento typ je vhodný napríklad pri menšom prietoku vody.


Pozor! Na jednu vetvu neinštalujte v žiadnom prípade trysky rozdielnych typov, alebo trysky rôznych výrobcov! Je nutné, aby trysky mali rovnakú výdatnosť zalievania, inak bude dochádzať k tomu, že jedna tryska bude svoje okolie v nastavenom časovom úseku premokrovať, ďalšia tryska za rovnakú dobu nestihne pozemok zaliať dostatočne.


Pozor na  pokles tlaku!

Dôležité je tiež pri výpočte nezabudnúť na pokles tlaku v rúrkach v závislosti na dĺžke a prietoku. Preto je nutné použiť trubky vhodného priemeru, dynamický tlak musí byť taký, aby mohli trysky fungovať správne. Tabuľka ukazuje hodnoty, ktoré musia byť odpočítané od statického tlaku (prietok je udávaný v litroch za minútu):
Príkladne teda - ak použijeme rúrku s priemerom 1" (25 mm) a pri prietoku vody 30 l/min musíme na každých 10 metrov dĺžky rúrky odpočítať 0,06 bar z tlaku.
Z tohto je zrejmé, že priemer rúry pre rozvod je nutné použiť vzhľadom na celkovú dĺžku jednotlivých vetiev tak, aby bol aj na konci vetvy stále dostatočný tlak pre správnu funkciu postrekovačov. Z tabuľky je zrejmé, že rozvody o priemeroch menších než 25 mm (1") sú pre zavlažovanie záhrad, kde dĺžka vetvy presiahne 10 m prakticky nepoužiteľné.

Pozor! Zavlažovací systém nie je umiestnený v nemrznúcej hĺbke, je preto bezpodmienečne nutné zabezpečiť, aby mohla voda zo systému odtekať. V najnižšom bode každej vetvy sa preto musí nainštalovať drenážny ventil, ktorý je nutné zaistiť drenážou s vhodnou kapacitou pre vsakovanie odtekajúcej vody. Tento ventil sa automaticky otvára pri poklese tlaku v potrubí a umožní vode odtiecť. Akonáhle je systém aktivovaný, tlak v trubkách ventil uzavrie. Tým je zaistené, že v rúrkach nezostáva žiadna voda, ktorá by mohla pri zamrznutí systém poškodiť.

 Inštalácia

Každá z vetiev je zatváraná a otváraná samostatným elektromagnetickým ventilom. Prívodné potrubie, ku ktorému sú ventily pripojené je vystavené pri uzatváraní ventilov veľkému tlaku, preto musí byť vyrobené z pevnej rúrky. Zároveň platí všeobecné pravidlo, že ventily by mali mať väčší priemer, než prívodné potrubie. Pri príliš veľkom tlaku predsadíme redukčný ventil (výsuvné rozstrekovače RAINJET sú navrhnuté pre tlak 1,5 - 3 bary. Zároveň je nutné pred ventily inštalovať hlavný kohútik, aby v prípade poruchy alebo údržby mohol byť celý systém bezpečne uzavretý. Elektromagnetické ventily sa starostlivo uložia v zemi na ploché kamene, drť či štrk. Nezabudneme na prívodné káble pre ovládanie ventilov. Cez tento rozvod sa pred zasypaním systému položí šachta tak, aby mala vršok zároveň s terénom. Spodok šachty zasypať drťou tak, aby dovnútra nevnikala zemina.
Podľa počtu ventilov, ktoré je nutné ovládať, zvolíme riadiacu programovateľnú jednotku. Riadiacu jednotku umiestnime v technickej miestnosti ako je napríklad záhradný domček, garáž, pivnica. Podľa schémy v návode zapojenia konkrétnej riadiacej jednotky pripojíme na svorkovnicu káble od elektromagnetických ventilov.

Akonáhle máte vyriešené prívodné ventily, môžete pristúpiť k inštalácii potrubia. Najprv starostlivo podľa plániku na pozemku vyznačte polohu všetkých zavlažovacích trysiek. Následne pomocou špagátu, alebo vysypaním piesku vyznačte trasu potrubia od ventilu po celej vetve príslušných trysiek.
Pomocou rýla vykopte po celej ceste potrubia kanál o hĺbke aspoň 20 - 25 cm. Táto hĺbka je dostatočná na to, aby systém chránila pred mrazíkmi. Pokiaľ chcete zabrániť nadmernému poškodeniu trávnika, položte podľa výkopu fóliu, na ktorú budete ukladať vykopanú zeminu.
Rozložte podľa výkopu všetky konektory, T spojky, odvodňovacie ventily a ďalší inštalačný materiál v miestach, kde budú inštalované. Do výkopu umiestnite rúrky, od ventilov až po odvodňovacie ventily, starostlivo ich odrežte pílkou na požadovanú dĺžku (je lepšie nechať si radšej nejakú rezervu a dĺžku v prípade potreby doupraviť). Začistite konce po reze od pilín, hrany najlepšie zrazte škrabkou, aby bolo zaistené vodotesné spojenie. Piliny a nečistoty starostlivo odstráňte, ak by v potrubí zostali, neskôr by mohli upchávať trysky.
Podľa priemeru použitých trubiek aj podľa použitých postrekovacích trysiek sa môže líšiť spôsob inštalácie. Pre rúrky s priemerom 1" alebo ¾" je vhodné použiť predvŕtavací pás. Po inštalácii navŕtaviaceho pásu je nutné do rúrok v mieste inštalácie postrekovača vyvŕtať otvor s priemerom 10 mm. Ak sú pre rozvod použité rúrky iných priemerov, môžu byť pre pripojenie postrekovacích trysiek použité T odbočky so skrutkovaním. V takom prípade je nutné rúrku v mieste trysky prerušiť.

 

Navŕtavací pás

T spojka

Akonáhle je všetko pripravené, spojte jednotlivé diely dohromady a umiestnite ich do výkopu. Pred osadením postrekovačov je vhodné každú vetvu prepláchnuť čistou vodou. Tým odstránite prípadné špiny po vŕtaní alebo rezaní a ďalšie nečistoty, ktoré by mohli v budúcnosti upchať postrekovacie trysky. Postrekovacie trysky je nutné umiestniť tak, aby boli zvisle a v jednej rovine s povrchom zeme. Zatlčte vedľa postrekovačov kolíky, ku ktorým ich priviažete a vyrovnáte. Výšku tiež môžete upraviť nastavovacími spojkami, alebo trysku podsypať do správnej výšky pieskom.
Po tom čo sú postrekovače osadené v správnej výške a zafixované k dočasným kolíkom, môžeme pristúpiť k testovaniu. Otvorte postupne ventil do každej vetvy a skontrolujte, či je pozemok zavlažovaný rovnomerne. Ak nie sú potrebné žiadne zmeny, môžete celý systém opatrne zahrnúť zeminou, odstrániť dočasné kolíky, ku ktorým boli prichytené postrekovače a vykonať dokončovacie úpravy. Teraz len stačí nastaviť frekvenciu zavlažovania na riadiacej jednotke a systém je pripravený. Ak to zvolená riadiaca jednotka umožní, je dobré do systému zapojiť aj dažďový senzor, ktorý zabezpečí, aby zavlažovanie nebolo zbytočne spúšťané, ak aktuálne pršalo a pôda je teda dostatočne vlhká.

 

 

Späť na predchádzajúcu stránku